Algemene voorwaarden Bouwkeuring Zuid

Definities
In deze voorwaarden wordt Bouwkeuring Zuid aangeduid als Bouwkeuring Zuid en ‘opdrachtgever’: de wederpartij van Bouwkeuring Zuid. Op alle aanbiedingen van en aan Bouwkeuring Zuid tot uitvoering van diensten (hierna: “werkzaamheden”) door alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen en opdrachten, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Opdrachten, aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten
Acceptaties en opdrachten van aanbiedingen door opdrachtgever gelden als onherroepelijk, Bouwkeuring Zuid is slechts gebonden, voor zover en zoals zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
Indien Bouwkeuring Zuid op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Bouwkeuring Zuid de opdracht zal kunnen uitvoeren, zal Bouwkeuring Zuid de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met de mededeling dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden.
Bouwkeuring Zuid is bevoegd om eventuele werkzaamheden (onder leiding) van Bouwkeuring Zuid door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van bepaalde onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Bouwkeuring Zuid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
Alle aanbiedingen van Bouwkeuring Zuid gelden tot 30 dagen na dagtekening.

Prijzen
Alle door Bouwkeuring Zuid opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
Een opgegeven of overeengekomen prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Bouwkeuring Zuid bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens ed. kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. Bij werkzaamheden met een langere looptijd dan drie maanden mogen na die termijn optredende wijzigingen in kostprijsfactoren bovendien worden doorberekend.
In de rapportage vermelde prijzen voor herstel van gebreken zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden en gangbare databanken en zijn indicatief, hierdoor kunnen er door Opdrachtgever geen rechten aan worden ontleend.
Bouwkeuring Zuid behoudt het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het indexcijfer van de gezinsconsumptie.

Uitvoering
Bouwkeuring Zuid zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Bouwkeuring Zuid geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.
De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan nadat Bouwkeuring Zuid beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Bouwkeuring Zuid is ontvangen of zekerheid t.b.v. Bouwkeuring Zuid is gesteld.
Indien de opdrachtgever met Bouwkeuring Zuid een bepaalde datum, een eind of opleveringsdatum voor de werkzaamheden is overeengekomen, is opdrachtgever in geval van overschrijding daarvan door omstandigheden, die hem niet zelf kunnen worden toegerekend, gerechtigd Bouwkeuring Zuid een redelijke termijn te stellen, waarbinnen de werkzaamheden alsnog uitgevoerd dienen te zijn, bij in gebreke van welke uitvoering de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst voor het niet-uitgevoerde gedeelte door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
Bouwkeuring Zuid heeft het recht op de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. De inspecties zijn gebaseerd op visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden en veilig bereikbare onderdelen en vaststelling van voorhanden zijnde tekortkomingen. Opdrachtgever heeft het recht om de inhoud van de door Bouwkeuring Zuid opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen schriftelijk aan Bouwkeuring Zuid door te geven. Tenzij binnen 14 dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan Bouwkeuring Zuid kenbaar zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. Bouwkeuring Zuid heeft het recht zich te vergewissen omtrent de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht te dier zake tegen Bouwkeuring Zuid kan doen gelden.

Aansprakelijkheid
Bouwkeuring Zuid is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade, die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Bouwkeuring Zuid, en Opdrachtgever bovendien kan aantonen dat er sprake is van grove schuld aan de zijde van Bouwkeuring Zuid.
Bij mogelijke c.q. vermeende aansprakelijkheid, is deze, in alle redelijkheid en billijkheid, als volgt gemaximeerd;
voor uitgevoerde bouwkundige keuringen, bouwtechnische/bouwtechno rapportages, uitgevoerde expertises en alle verdere
daarmee samenhangende werkzaamheden en rapportages voor 2 keer de waarde van het rapport tot een maximum van € 1000,00.
Bouwkeuring Zuid is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, het bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel) werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane gevolgschaden en schaden wegens door Bouwkeuring Zuid uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt..
Bouwkeuring Zuid is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk veroorzaakt door of vanwege voorschriften en maatregelen van de overheden of nutsbedrijven.
Opdrachtgever is gehouden schade die een recht op schadevergoeding kan doen ontstaan binnen 21 dagen na inspectiedatum schriftelijk aan Bouwkeuring Zuid te melden.
Indien Bouwkeuring Zuid met in achtneming van het vorenstaande aansprakelijk is voor schade, is Bouwkeuring Zuid gerechtigd de schade op eigen kosten te (doen) beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te (doen) herstellen.
Omdat het advies van Bouwkeuring Zuid in de rapportages op een visuele beoordeling is gebaseerd, worden in de rapportages alleen zichtbare gebreken vermeld. Bouwkeuring Zuid is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die niet zichtbaar zijn.
Bouwkeuring Zuid is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat Bouwkeuring Zuid gebreken niet in de rapportages heeft vermeld doordat Opdrachtgever of derden informatie van de geïnspecteerde objecten hebben verzwegen of onjuist verstrekt.
Bouwkeuring Zuid is niet aansprakelijk voor zaken die Bouwkeuring Zuid niet geïnspecteerd heeft, en waarvan Bouwkeuring Zuid in de rapportages heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.
Opdrachtgever dient Bouwkeuring Zuid de gelegenheid te bieden om een toerekenbare tekortkoming te herstellen. Indien Opdrachtgever zelf tot hertel heeft besloten en overgegaan zonder dat Bouwkeuring Zuid hierover schriftelijk is geïnformeerd of Bouwkeuring Zuid de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt Opdrachtgever hiermee het recht op herinspectie en/of enige schadevergoeding
Iedere vordering jegens Bouwkeuring Zuid, behalve die welke door Bouwkeuring Zuid is erkend, vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.
De werknemers van Bouwkeuring Zuid of door Bouwkeuring Zuid voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

Betalingen
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bouwkeuring Zuid heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen.
Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is naast eenmalige administratiekosten wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Bouwkeuring Zuid, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Verplichting Opdrachtgever
Opdrachtgever dient Bouwkeuring Zuid van alle relevantie informatie te voorzien die nodig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden
Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw tijdens de werkzaamheden voor Bouwkeuring Zuid toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Indien Opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is Opdrachtgever aan Bouwkeuring Zuid het annuleringstarief verschuldigd.
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie te annuleren. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever de volledige prijs aan Bouwkeuring Zuid verschuldigd.

Bescherming van kennis en informatie
Alle auteursrechten, en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, rapportages, tekeningen en/of software, blijven bij Bouwkeuring Zuid of derden rechthebbenden en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de Opdrachtgever over.
Totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijven alle afgegeven rapportages eigendom van Bouwkeuring Zuid.
Het is Opdrachtgever strikt verboden de door Bouwkeuring Zuid geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derde ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde betalingsconditie heeft voldaan.
Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen doch desondanks de door Bouwkeuring Zuid geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is – een direct opeisbare boete ad € 5000,00 aan Bouwkeuring Zuid verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

Klachten
Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op dat hetgeen is opgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien Opdrachtgever Bouwkeuring Zuid niet binnen een week na de datum van rapportdatum hiervan in kennis heeft gesteld.
Klachten ontslaan Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting jegens Bouwkeuring Zuid en worden tevens uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan
Klachten die Bouwkeuring Zuid bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van herinspectie en/of schadevergoeding.
Klachten omtrent verzonden facturen van Bouwkeuring Zuid dienen binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door Bouwkeuring Zuid te zijn ontvangen.

Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter
bevoegd is. Niettemin heeft Bouwkeuring Zuid het recht haar wederpartij te dagvaarden volgens de wet bevoegde
rechter.

Registratie definitief energielabel / Energie-Index
Opdrachtgever gaat hierbij akkoord dat de inhoud (monitorsbestand) aan RVO (Agentschapnl) wordt verstrekt. De gecertificeerde-instelling kan mogelijk een controleonderzoek uitvoeren van het afgemelde energielabel/energie-index.

Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Bouwkeuring Zuid en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken