Algemene voorwaarden Bouwkeuring Zuid

Artikel 1. Definities

Opdrachtnemer: betekent BouwkeuringZuid, een eenmanszaak waarmee Opdrachtgever een overeenkomst aangaat voor dienstverlening op het gebied van bouwtechnische keuringen, inmeten van woningen/gebouwen en floorplanning (2D en 3D) in de burger- en utiliteitsbouw.

Opdrachtgever: betekent de (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat tot het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden.

Bouwkundige keuring: betekent het visueel beoordelen en schriftelijk vastleggen van de bouwkundige staat van een bestaande woning.

Opleverkeuring: betekent een Bouwkundige keuring bij de oplevering van een nieuw-/verbouwwoning.

Meeloopkeuring: betekent een globale Bouwkundige keuring waarbij Opdrachtgever tijdens de bezichtiging van een woning (voorafgaande aan de koop) uitsluitend mondeling wordt gewezen op aandachtspunten en gebreken.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, de overeenkomsten die hieruit voortkomen en verdere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer met, voor en namens Opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn zonder aanvullende verklaring of instemming van Opdrachtgever van toepassing op nieuwe overeenkomsten en alle buitencontractuele relaties met Opdrachtgever, zoals een onrechtmatige daad. Deze algemene voorwaarden zijn ook gemaakt voor alle (rechts)personen die voor Opdrachtnemer betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals personeel, hulpkrachten, directeuren, bestuurders van Opdrachtnemer en derden. Zij kunnen allemaal tegenover Opdrachtgever een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Offertes

Indien Opdrachtgever informatie (bijv. bouwtekeningen) verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat die informatie juist is. Opdrachtnemer gebruikt die informatie voor het opstellen van de offerte. Als de informatie duidelijke onjuistheden bevat zal Opdrachtnemer dit voor de offerte melden aan Opdrachtgever. Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden tot 30 dagen na dagtekening. Indien Opdrachtnemer op grond van de beschikbare informatie niet overtuigd is dat de overeenkomst zonder vooronderzoek uitvoerbaar is, zal hij Opdrachtgever tijdig meedelen dat een vooronderzoek nodig is.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand zodra de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen. Is een opdracht mondeling verstrekt of is de opdrachtbevestiging (nog) niet ondertekend retour ontvangen, dan komt de overeenkomst tot stand onder deze algemene voorwaarden zodra Opdrachtnemer met zijn werkzaamheden is gestart. Wijzigingen van de overeenkomst zijn alleen geldig als zij door Opdrachtnemer schriftelijk of via e-mail zijn bevestigd. Opdrachtnemer mag de overeenkomst (al dan niet onder zijn leiding) door derden laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor een deugdelijke nakoming.

 

Artikel 5. Kosten en betaling

 1. Voor particuliere opdrachtgevers zijn de opgegeven en overeengekomen prijzen inclusief btw. Voor zakelijke opdrachtgevers zijn de prijzen exclusief btw.
 2. Een opgegeven of overeengekomen prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Opdrachtnemer bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens, e.d. kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs.
 3. In de rapportage vermelde prijzen voor herstel van gebreken zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden en gangbare databanken en zijn indicatief. Hierdoor kunnen er door Opdrachtgever geen rechten aan worden ontleend.
 4. Opdrachtnemer behoudt het recht de prijzen eens per jaar (per 1 januari) aan te passen op basis van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
 5. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn. Opdrachtnemer kan te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of een vorm van zekerheid (zoals een bankgarantie) vragen.
 6. Opdrachtnemer heeft geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting. De verplichting tot betaling van de facturen is dus niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden.
 7. Bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verplicht tot betaling, ook als de facturen steeds naar één van hen zijn gestuurd. Een mededeling aan één van de opdrachtgevers geldt als mededeling aan alle opdrachtgevers.
 8. Opdrachtgever heeft bij betaling geen recht van aftrek, korting of verrekening.
 9. Opdrachtgever is bij niet-tijdige betaling van rechtswege in verzuim, zonder dat een waarschuwing of ingebrekestelling nodig is. Vanaf dat moment is hij over het niet-betaalde factuurbedrag wettelijke rente (bij zakelijke opdrachtgevers: wettelijke handelsrente) verschuldigd. Opdrachtnemer mag naar eigen keuze de werkzaamheden per direct opschorten of de overeenkomst per direct ontbinden en rechtsmaatregelen treffen om zijn vordering te verhalen. Opdrachtnemer mag ook werkzaamheden opschorten die geen betrekking hebben op de onbetaalde facturen. De incassokosten worden op Opdrachtgever verhaald conform de Wet Incassokosten (WIK). Dit betekent 15% (minimaal € 40) over de eerste € 2.500; 10% over de volgende € 2.500; 5% over de volgende € 5.000.

 

Artikel 6. Rechten en verplichtingen Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Opdrachtnemer geeft geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en verstrekte adviezen.
 2. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, maar niet eerder dan nadat Opdrachtnemer beschikt over alle door Opdrachtgever te verstrekken informatie en nadat een eventueel overeengekomen voorschot door Opdrachtnemer is ontvangen of zekerheid is gesteld.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.
 4. De werkzaamheden worden uitsluitend voor Opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen op geen rechten ontlenen aan de afspraken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de werkzaamheden die voor Opdrachtgever zijn verricht (zoals de inhoud van een rapportage van een Bouwkundige keuring).

 

Artikel 7. Rechten en verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer van alle relevante informatie te voorzien die nodig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw tijdens de werkzaamheden voor Opdrachtnemer toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Indien Opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer het annuleringstarief verschuldigd.
 3. Indien partijen een bepaalde datum of een eind- of opleveringsdatum voor de werkzaamheden zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever bij overschrijding daarvan door omstandigheden, die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, Opdrachtnemer een redelijke termijn te stellen om de werkzaamheden alsnog uit te voeren.
 4. Opdrachtgever heeft het recht om de inhoud van de rapportage en adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 30 dagen na dagtekening wijzigingen en aanmerkingen schriftelijk of per e-mail door te geven. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen wijzigingen en aanmerkingen aan Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen.

 

Artikel 8. Omvang Bouwkundige keuring

 1. Wat houdt de Bouwkundige keuring in?
  a. een visueel uitwendig en non-destructief onderzoek van de onder normale omstandigheden en op veilige wijze bereikbare onderdelen van de woning en vaststelling van eventuele gebreken;
  b. het is een momentopname en heeft dus enkel betrekking op de staat van woning op dat moment;
  c. een schatting van de kosten van herstel en aanpassing is slechts indicatief en hier kunnen Opdrachtnemer en derden geen rechten aan ontlenen;
  d. de manier waarop een keuring wordt uitgevoerd kan beïnvloed worden door eisen die voortvloeien uit de Arbo-wetgeving (zoals veilig werken op hoogte). Ofwel, het kan gebeuren dat ter plekke geconstateerd wordt dat extra kosten gemaakt moeten worden (voor bijv. een kraan/steiger) om een volledige keuring te kunnen verrichten.
  e. begane grondvloeren worden geïnspecteerd in de direct omgeving van het kruipluik, indien aanwezig en redelijkerwijs bereikbaar. Indien deze inspectie aanleiding geeft voor nader onderzoek en bij de inspectie minimaal nog één persoon aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer geïnspecteerd, mits deze op eenvoudige wijze, onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is. Dit betekent in ieder geval droog en een minimale kruiphoogte van 0,50 meter. Dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving en uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer;
  f. controle van daken (inclusief bedekkingsmateriaal) en kruipruimten gebeurt op gelijke wijze als vermeld bij a. Dat wil zeggen, enkel visueel onderzoek zonder gebruik van technische hulpmiddelen Daken, goten, overstekken, etc. worden tot een maximale hoogte van 5 meter geïnspecteerd, mits dit per ladder van maximaal 5 meter (werkende hoogte 4 meter) bereikbaar is en dit op een veilige manier mogelijk is (uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtgever). Indien Opdrachtgever hoger gelegen elementen wil laten inspecteren, kan dit uitsluitend met door Opdrachtgever beschikbaar gesteld materiaal. Dit materiaal moet voldoen aan de op dat moment geldende wettelijke eisen en in goede staat van onderhoud verkeren, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer.
 2. Wat houdt de Bouwkundige keuring niet in?
  a. onderzoek van de grond, fundering en constructie van de woning en bijbehorende gebouwen;
  b. onderzoek naar asbesthoudend en asbestverdacht materiaal in de woning en bijbehorende gebouwen;
  c. onderzoek en controle of verplichte (omgevings)vergunningen verleend en correct zijn;
  d. onderzoek en controle of op basis van bestek, (bouw)tekeningen en technische beschrijvingen voldaan is aan het koop- of aannemingscontract;
  e. onderzoek en controle van geluids- en warmte-isolatie;
  f. onderzoek en controle van gas-, water- en elektrische installaties;
  g. onderzoek en controle van berekeningen en metingen van bijv. technische installaties en (grond)oppervlakten;
  h. destructief onderzoek (zoals hak-, breek- en sloopwerk).
 3. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn ook van toepassing op een Opleveringkeuring en een Meeloopkeuring, met het verschil dat een Opleveringkeuring enkel gebeurt bij nieuw- of verbouw en een Meeloopkeuring enkel mondeling voorafgaande aan de koop gebeurt.

 

Artikel 9. Annulering

Bij annulering moet Opdrachtgever annuleringskosten betalen. Bij annulering tot de laatste dag voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn de annuleringskosten 30% van het factuurbedrag. Bij annulering op de laatste dag voor de uitvoering van de werkzaamheden is Opdrachtgever de volledige afgesproken prijs verschuldigd.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door handelen of nalaten van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig en deskundig handelen niet zou zijn opgetreden, is elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag dat de door Opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende aanspraak of samenhangende aanspraken uitkeert (max. € 500.000 per aanspraak en jaar). Als de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij meerdere samenhangende incidenten is de aansprakelijkheid beperkt tot twee maal de ontvangen vergoeding in het kader van de opdracht. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, imagoschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en rente en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of er sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit anderen hoofde, zoals onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Dit geldt ook voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. De aansprakelijkheidsbeperkingen worden ook bedongen voor de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die zo rechtsreeks beroep op deze beperkingen kunnen doen. De opdracht van Opdrachtgever houdt ook de bevoegdheid in voor Opdrachtnemer om de aansprakelijkheidsbeperkingen namens Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen van ingeschakelde derden is uitgesloten.
 5. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht of anderszins schade toebrengt aan personen of zaken, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag dat de door Opdrachtnemer gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende aanspraak of samenhangende aanspraken uitkeert (max. 1,25 mln euro per aanspraak en max. 2,5 mln euro per jaar). Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen in de aan het incident voorafgaande kalendermaand.
 6. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever tegenover Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en bevoegdheden.
 7. Indien Opdrachtnemer met inachtneming van het voorgaande aansprakelijk is voor schade, mag hij de schade op eigen kosten beperken, ongedaan (laten) maken of (laten) herstellen.
 8. Omdat de rapportage van Opdrachtnemer op een visuele beoordeling berust, worden enkel zichtbare gebreken vermeld. Opdrachtnemer is daarom niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die niet zichtbaar zijn en die Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kon of had behoren te zien, noch voor gebreken waarbij is vermeld dat herstelwerkzaamheden nodig zijn of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat hij gebreken niet in de rapportage heeft vermeld doordat Opdrachtgever of derden informatie van de geïnspecteerde objecten hebben verzwegen of onjuist verstrekt.
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan hem verstrekte informatie die hij in zijn rapportage heeft opgenomen of waarnaar hij verwijst. Opdrachtnemer zal in zijn rapportage duidelijk aangeven welke informatie van derden is verkregen.
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zaken die hij niet geïnspecteerd heeft en waarvan hij in de rapportage ook heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd, onder schriftelijke vermelding van de reden waarom inspectie achterwege is gebleven.
 12. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer de mogelijkheid geven om eventuele schade te herstellen, voor zover Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk is. Indien Opdrachtgever zelf tot herstel overgaat zonder Opdrachtnemer de mogelijkheid te geven tot herstel, dan verbeurt Opdrachtgever zijn recht op herstel en schadevergoeding
 13. Werknemers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden kunnen zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij zelf partij bij die overeenkomst.

 

Artikel 11. Tussentijdse beëindiging

De overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van Opdrachtnemer, met wederzijds goedvinden en bij faillissement, surseance van betaling en onder curatelestelling van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 

Artikel 12. Overmacht

Opdrachtnemer is niet verplicht de overeenkomst (verder) uit te voeren wanneer hij door overmacht gehinderd wordt. Er is sprake van overmacht als er omstandigheden zijn die door Opdrachtnemer niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer lig­gen (bijv. onwerkbaar weer en ziekte). Onder onwerkbaar weer wordt verstaan: weer dat een onveilige werksituatie oplevert, dan wel ervoor zorgt dat Opdrachtnemer niet de beloofde kwaliteit kan leveren. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Partijen mogen tijdens overmacht de overeenkomst per direct opzeggen. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al met de werkzaamheden is begonnen en aan deze werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt, mag Opdrachtnemer de al nagekomen werkzaamheden in rekening brengen.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, rapportages, tekeningen en/of software, blijven bij Opdrachtnemer of derden rechthebbenden en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de Opdrachtgever over. Pas als Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, gaat de eigendom van de afgegeven rapportages over op Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door Opdrachtnemer geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen en toch de door Opdrachtnemer geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is – een direct opeisbare boete ad € 5.000,00 aan Opdrachtnemer verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting ten aanzien van de factuur.

 

Artikel 14. Klachten

Klachten over de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en de factuur moeten binnen 30 dagen na de rapportdatum of de factuurdatum schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt worden aan Opdrachtgever, dan wel onverwijld nadat Opdrachtgever het punt waarover hij klaagt heeft ontdekt. In het laatste geval moet Opdrachtnemer aantonen dat hij het punt waarover hij klaagt, redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken. Het klachtrecht vervalt indien Opdrachtnemer niet binnen de hiervoor gestelde termijn en op de juiste manier heeft geklaagd. Klachten ontslaan Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of als Opdrachtgever in het buitenland woonachtig of gevestigd is. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 16. Wijzigingen

Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold bij het aangaan van de overeenkomst. Opdrachtnemer is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden tegenover Opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In dat geval blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de overeenkomst is beëindigd.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken